Talks Can Art Work Against Terrorism?

Critic Hou Han Ru
Guest Xu Tan、Chen Tong、Lin Yi Lin、Luo Qin Min